On-line procvičování

****

****

On-line procvičování pro prvňáčky
ČESKÝ JAZYK
Popletené věty
MATEMATIKA
Luštěnky

List stavby z kostek k vytištění

 

 

 

 

Procvičování slovíček- lekce3 a 4 PRVOUKA Části rostlin
 

**

On-line procvičování pro druháky

ČESKÝ JAZYK
* Čtení
* Souhlásky
* Čtení
* Opakování - slovní druhy

* Souhlásky uvnitř a na konci slov
* Souhlásky
* Souhlásky na konci slov

* Jména obecná a vlastní 

* Význam slov
* Význam slov 2

* Věta se skládá ze slov
* Druhy vět

MATEMATIKA

* Počítání do 100

* Matematika pro druháky

* Násobení 9
* Geometrie - jednotky délky

* Násobení a dělení
* Násobilka
* Počítání s penězi

* Násobilka
* Přímky a úsečky

* Procvičování násobilky

* Opakování

 

PRVOUKA ANGLIČTINA

Školákov - prvouka

Naši savci - místo, kde žijí

Naši savci - pexeso

Škola s nadhledem - prvouka

Hospodářská zvířata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

slovíčka U1-U7

Škola s nadhledem 1

Škola s nadhledem 2

Hry 

Příběhy 

Písničky 

Čísla 2
 

 ***

On-line procvičování pro třeťáky

ČESKÝ JAZYK

videa:

Slovní druhy ohebné, neohebné

10 slovních druhů

Internetová jazyková příručka

MATEMATIKA

Početní trenažér-násobení, dělení

Procvičování-prostředí v matematice

Hodnotící testík

Barevné pastelky násobení a dělení

 

 

 

 

 

 

 ****

 On-line procvičování pro čtvrťáky

ČESKÝ JAZYK

Umíme česky

Školákov

Procvičování češtiny

Gramar.in

Určování podstatných jmen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMATIKA

Umíme matematiku
Počítání do 1000

Opakování ze 3. třídy
Hravá matematika

Procvičování

Jednotky času

Římské číslice

Jednotky obsahu

Jednotky délky

Jednotky objemu

Obsah čtverce

Obsah obdélníku

Obvod čtverce a obdélníku

Písemné dělení víceciferných čísel

Písemné násobení

Rýsování rovnoběžníku

Konstrukce pravoúhlého trojúhelníku

Jednociferné číslo

Dvojciferné číslo

Konstrukce rovnostranného trojúhelníku

VLASTIVĚDA

Vlastivěda pro 4. třídu

Jan Hus

Husité

Husité proti všem

Život ve středověku

Život ve středověku za Karla IV.

Lucemburkové

Opakování učiva

Nástup Lucemburků na český trůn

Karel IV.

Lucemburkové

Karel IV.

Lucemburkové

Karel IV.

Přemysl Otakar II.

Poslední Přemyslovci

Přemyslovci - opakování

procvičování

Panovníci z rodu Přemyslovců

procvičování2

video:

Přemysl Otakar I.

Václav I

Přemysl Otakar II.

Václav II

Václav III

Přemyslovská knížata

procvičování - Přemyslovci

Přemysl Otakar I., Václav I

Anežka Česká

Velkomoravská říše

Příchod Slovanů

Sámova říše

PŘÍRODOVĚDA

Ekosystémy- opakování

Jak chráníme přírodu

Ekosystém rybník

Poznávačka živočichové

Ekosystém rybník - výukový materiál

Ekosystém rybník - procvičování

Ekosystém rybník, řeka - rostliny, živočichové

Krajinou domova

Procvičování

Živočichové

Pexeso savci

Pexeso ptáci

Pexeso bezobratlí

Zelenina

Ekosystém park

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANGLIČTINA

Umíme anglicky

Čas průběhový

 

*****

On-line procvičování pro páťáky

ČESKÝ JAZYK

Umíme česky

Český jazyk

Gramar.in

Psaní velký písmen

Číslovky

mně x mě

S sebou x sebou

Procvičování skloňování zájmen

Druhy zájmen

Skloňování zájmena JÁ

Předpony s, z - 1

Předpony s, z - 2

Zájmena

Druhy zájmen 1
Druhy zájmen 2

Předložky a předpony

Stavba slova

Předložky-předpony

Podací lístek

Bajka

Přísloví

Zdvojené souhlásky - nn

Zdvojené souhlásky -nn

Vyjmenovaná slova

Stavba slova

Přídavná jména 3

Rukami x rukama

Procvičování češtiny

Přídavná jména 2

Slovní druhy

Sebou x S sebou

Procvičování skloňování

V domě straší duch

Macocha

Jeden malý milý myš

Tonda Obal

Přehled slovních druhů s procvičením

Určování sloves - Flinstounovi

Postel na každý pád

Hry na procvičování ČJ

ČJ s třídou U Mufa

Zatoulaná zvířátka

Zajímavá cvičení z ČJ

MATEMATIKA

Umíme matematiku
Sčítání a odčítání do 1000 zpaměti

Matematika- opakování
Matika.in

Celá čísla

Desetinná čísla - procvičování

Odčítání desetinných čísel

Písemné sčítání desetinných čísel

Opakování - tělesa

Tělesa

Sčítání desetinných čísel

Desetinná čísla

Římské číslice

Převody jednotek objemu 1

Převody jednotek objemu 2

Převody jednotek objemu 3

Srovnání desetinných čísel

Matematické pojmy

Osová souměrnost

Převody jednotek

Procvičování- obvod a obsah

Cvičení na jednotky hmotnosti

Úlohy z finanční gramotnosti

Cvičení na římské číslice

Cvičení na slovní druhy

Obvody

Opakování jednoduchého dělení se zbytkem

Převádění jednotek času

Násobení mimo obor násobilek

Mnoho zábavných cvičení z M

Procvičování násobilky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČTENÍ S POROZUMĚNÍM

Zajíc a želva

Liška a lev Holub a mravenec
PŘÍRODOVĚDA

procvičování RS

Člověk - opakování

Byl jednou jeden život

Nervová soustava

video - nezkreslená věda - NS

Nervová soustavaí

Nervová soustava 2

video: 

Byl jednou jeden život - neurony 

Byl jednou jeden život - mozek

Smyslová soustava

Trávicí soustava

Krevní oběh

Kůže

Dýchací soustava

Svaly

INFORMATIKA

Bezpečný internet

ANGLIČTINA

Umíme anglicky

******

 

 

Školní Facebook

images